Regulamin

Regulamin serwisu internetowego „Pożyczki bez tajemnic”

I. Definicje.

 1. Serwis – serwis internetowy „Pożyczki bez tajemnic”, dostępny pod adresem pozyczkibeztajemnic.pl.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z Serwisu w celu poszukiwania pożyczki.
 3. Firma pożyczkowa – podmiot, który zajmuje się udzielaniem pożyczek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta firmy udostępniona jest w Serwisie.
 4. Oferta – oferta pożyczki firmy pożyczkowej, która jest skierowana do Użytkownika przez Serwis pozyczkibeztajemnic.pl lub przez firmę pożyczkową, o której mowa w pkt. 3 powyżej.
 5. Polityka prywatności –  element Regulaminu serwisu zawierający dane zbierane od Użytkownika Serwisu, uzyskiwane w procesie rejestracji oraz przy późniejszym korzystaniu z Serwisu.
 6. Login – oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika, który wyraża chęć korzystania z Serwisu. Login jest wysłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 7. Hasło – ciąg znaków, które służą do identyfikacji Użytkownika. Celem hasła jest zagwarantowanie Użytkownikom Serwisu autoryzowanego dostępu do niektórych usług. Hasło wysyłane jest na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 8. Newsletter – forma elektronicznego biuletynu, który ma informować zarejestrowanych Użytkowników o pojawiających się w ofercie nowościach oraz o wprowadzanych w serwisie lub w usługach zmianach.
 9. Usługodawca – Mateusz Lewczak FlexAd z siedzibą w Lubiesz 34, 78-640 Lubiesz, NIP 765-164-37-25, REGON: 321451091 (zwana dalej „FlexAd”)
 10. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których jest mowa w § 4 i § 5 tego regulaminu.

 

II. Wprowadzenie.

  1. Właścicielem serwisu pozyczkibeztajemnic.pl jest Mateusz Lewczak FlexAd z siedzibą w Lubiesz 34, 78-640 Lubiesz, NIP 765-164-37-25, REGON: 321451091, i adresie do korespondencji: e-mail: kontakt@pozyczkibeztajemnic.pl.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług oferowanych przez serwis – pozyczkibeztajemnic.pl.
  3. Serwis jest porównywarką finansową wraz ze stronami i podstronami tematycznymi służącymi do prezentacji, opisu wraz z komentarzami, wyszukiwania i porównywania ofert instytucji pożyczkowych.
  4. Dane i informacje do aktualizacji serwisu pozyczkibeztajemnic.pl pochodzą z materiałów i informacji pozyskiwanych ze źródeł publicznych oraz bezpośrednio od instytucji pożyczkowych. Dane te są na bieżąco weryfikowane i wprowadzane do systemu w celu aktualizacji.
  5. FlexAd poprzez prowadzenie Serwisu świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2013 r., poz.1422., co nie wyklucza jednak korzystania z Usług przez innych Użytkowników.

III. Usługi.

  1. Główną funkcją oferowaną przez Serwis jest możliwość dostępu Użytkownika do proponowanych w nim Ofert.
  2. Za możliwość korzystania z Usług Serwis nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat.
  3. Usługami są w szczególności:

                        a) udostępnienie możliwości prezentacji i porównania Ofert według przyjętej metodologii.

                        b) działania marketingowe związane z promowaniem i reklamowaniem poszczególnych Ofert.

                        c) wysyłka newsletterów.

IV. Zawarcie oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług.

  1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów z Użytkownikiem przez FlexAd odnoszących się do świadczenia Usług. Wraz z rozpoczęciem korzystania z Usług udostępnionych przez Serwis, Użytkownik automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.
  2. Umowa o świadczenie Usług upoważnia FlexAd do przekazywania danych Użytkowników korzystających z Serwisu firmom pożyczkowym, których usługi są w nim zaprezentowane. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usług udostępnionych przez Serwis.
  3. Z zastrzeżeniem pkt. 4poniżej, umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana automatycznie poprzez zakończenie korzystania z serwisu. W związku z tym  Użytkownik nie składa dodatkowych oświadczeń.
  4. Umowa o świadczenie Usług newslettera rozwiązuje się  wraz z momentem złożenia przez Użytkownika Serwisu oświadczenia o rezygnacji z usług, które są mu świadczone. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej bądź przesłana przez e-mail z konta, z którego Użytkownik zarejestrował się w Serwisie.

V. Newsletter.

  1. Użytkownik może otrzymywać newsletter przygotowany przez FlexAd za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  2. Za Usługę subskrypcji newslettera Serwisu nie pobierane są żadne opłaty. Jest to usługa dostępna dla każdego Użytkownika. Usługę newsletter można zamówić przez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Serwis. Na e-mail wskazany przez Użytkownika zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji z prośbą o weryfikację swoich danych oraz zakończenie procesu rejestracyjnego. Jeśli nie dojdzie do weryfikacji i wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, dane wprowadzone przez Użytkownika zostaną usunięte.3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera. W tym celu musi potwierdzić rezygnację, tym samym informując o tym FlexAd.

VI. Odpowiedzialność FlexAd.

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika. Dane będące podstawą porównania są dostarczane przez Reklamodawców lub pozyskane przez Usługodawcę z powszechnie dostępnych ofert produktów lub usług Reklamodawców, co wyłącza odpowiedzialność Usługodawcy za aktualność oraz dokładność tych informacji.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie niewiążącą informację handlową.
  3. Usługodawca może promować oferty niektórych produktów poprzez ich wyróżnienie od pozostałych ofert. Wyróżnienie takie nie oznacza, iż dana oferta jest ofertą lepszą lub bardziej korzystną aniżeli oferty, które nie są wyróżnione.
  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, umów obowiązujących pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasad współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa.
  5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności braku dostępu do Usług z powodu podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za klasyfikowanie wiadomości otrzymywanych w ramach newslettera lub innych informacji handlowych zamówionych przez Użytkownika wskutek korzystania z Usług jako spam przez klienta poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.

VII. Prawa i obowiązki użytkownika.

  1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
  2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu.
  3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi postanowieniami.

VIII. Ochrona danych osobowych.

  1. Zasady, które odnoszą się do ochrony danych osobowych Użytkownika niniejszego serwisu, określa Polityka prywatności.

IX. Prawa autorskie.

  1. FlexAd informuje, że w Serwisie znajdują się dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, a także inne dobra niematerialne, które są przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Wybrany przez Serwis wybór oraz układ prezentowanych w nim treści, jest samoistnym przedmiotem ochrony prawno-autorskiej.
  2. Prawa autorskie do informacji oraz materiałów, które są udostępnione na stronach internetowych Serwisu, a także znaki towarowe, należą do FlexAd. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści jedynie w zakresie osobistego użytku. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie oraz rozporządzanie nimi, poza osobisty użytek, wymaga stosownej zgody wyrażonej przez FlexAd

X. Postepowanie reklamacyjne.

  1. Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do Spółki w postaci elektronicznej na adres: kontakt@pozyczkibeztajemnic.pl.
  2. Serwis rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika w formie pisemnej.
  3. Po rozpatrzeniu reklamacji Serwis wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

XI. Postanowienia końcowe.

  1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów, mówiących o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są zawierane na jego podstawie, jest prawo polskie.
  2. W relacjach z Użytkownikiem w Serwisie używany jest język polski.
  3. Termin obowiązywania niniejszego Regulaminu jest nieoznaczony.
  4. Usługodawca zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych powodów, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności lub rozpoczęcie świadczenia nowych usług. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach. Zmiany regulaminu nie naruszają praw nabytych Użytkowników.